Milieuraad 

De milieuraad adviseert het gemeentebestuur omtrent het gemeentelijk milieu-en natuurbeleid. De milieuraad wordt bij het begin van iedere nieuwe legislatuur opnieuw verkozen.

Deze milieuraad creëert mee een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid en stimuleert het maatschappelijk debat hierover.

De milieuraad geeft advies over aangelegenheden die te maken hebben met het gemeentelijk en intergemeentelijk beleid rond leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling.

Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen, wanneer zij vindt dat er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn.

Openingsuren gemeentehuis

 

MILIEUDIENST Verdieping
sandy.casieris@brakel.be  
jonathan.verspeeten@brakel.be  
055 43 17 60