Gemeentesecretaris Jürgen De Mets 

De gemeentesecretaris is het hoofd van de bestuurlijke organisatie van de gemeente. Hij wordt dus niet politiek verkozen. Hij wordt gezien als de schakel tussen het politiek gezag en de gemeentelijke diensten. 

De gemeentesecretaris adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de commissies en staat in voor de notulering van de gemeenteraad en het college.

Naast de bestuurlijke ondersteuning staat de gemeentesecretaris ook in voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Hij heeft de algemene leiding over de diensten en zit het Managementteam voor.

Het gemeentedecreet kent ook een aantal specifieke taken toe aan de secretaris: de organisatie en opvolging van het Archief, de ontwikkeling van een briefwisselings- en dossieropvolgingssysteem, organisatie van klachtenbeheer.

Daarnaast staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het personeel, hij is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer en voor het voorbereiden en afhandelen van tuchtdossiers en -onderzoeken. Hij coacht en geeft leiding aan de diensthoofden en aan de mensen van zijn diensten.

De bevoegdheden van de secretaris worden uitvoering beschreven in de artikelen 86 tot en met 92 van het gemeentedecreet.

Meer informatie over het ambt van gemeentesecretaris is te vinden op:   www.ecg.be .

Tel.: 055 43 17 50

E-mail:  jurgen.demets@brakel.be

Openingsuren gemeentehuis