AANVULLENDE VERKEERSREGLEMENTEN 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Snelheidsbeperking

GEEN

GEEN

 

Tonnagebeperking

  GEEN GEEN

Woonwijken Noordhoek, Sint-Pieterswijk, Nederstenkouter en Veldstraat, Edgard Tinelstraat, Hovendaal, Peperdaalwijk en Vierschaar:
zone 30, parkeren tot max. 3,5 ton en lokaal verkeer

 

GEEN

GEEN

Blauwe zone

      

Parkeerplaatsen andersvaliden

GEEN GEEN

ADVIESRADEN 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Algemeen reglement betreffende de gemeentelijke adviesraden.

GEEN

 GEEN

Jeugdraad      
Algemeen subsidiereglement jeugd.

 

GEEN

 GEEN

Fuifreglement polyvalente zaal

 
Huishoudelijk reglement jeugdraad    

Aansluitingsformulier voor verenigingen

Aansluitingsformulier voor individuele kandidaten

 

 
Sportraad      
Huishoudelijk reglement sportraad    
Erkenning van sportverenigingen Aanvraagformulier  Document 1  Ondertekening  
Subsidies voor sportverenigingen    
Subsidies voor organiserende verenigingen    
Subsidies voor een sportvereniging op nationaal niveau

 
Subsidie voor het organiseren van een nationaal kampioenschap

 

 

Subsidiëring van de gehandicaptensport

Aanvraagformulier

 

Aansluitingsformulier voor verenigingen    

Aansluitingsformulier voor individuele kandidaten

 

 
Seniorenraad      
Huishoudelijk reglement seniorenraad

 GEEN

GEEN

Aansluitingsformulier voor verenigingen

Aansluitingsformulier voor individuele kandidaten

 

 
Werkingssubsidie senioren  
Middenstandsraad      
Huishoudelijk reglement middenstandsraad

 GEEN

 GEEN

Aansluitingsformulier voor verenigingen

Aansluitingsformulier voor individuele kandidaten

 

 

Bonusactie nav dorpskernrenovatie

   

Reglement gemeentelijke geschenkbon.
Deelnameformulier gemeentlijke geschenkbon.
Terugbetalingsformulier gemeentelijke geschenkbon.
Lijst deelnemende handelaars

 
 


 
Culturele raad      
Huishoudelijk reglement

 

 

Aansluitingsformulier voor verenigingen

Aansluitingsformulier voor individuele kandidaten

 

 
Waarborgfonds Aanvraagformulier       Verslagformulier  
Vormingsfonds Aanvraagformulier       Aanvraagformulier  
Kredietfonds  
Fonds voor podiumkunsten    
Fonds ter bescherming van Brakels cultureel erfgoed    
Gecoro      

Aansluitingsformulier voor verenigingen

Aansluitingsformulier voor individuele kandidaten

 

 
Beheerraad Bibliotheek      

Aansluitingsformulier voor verenigingen

Aansluitingsformulier voor individuele kandidaten

 

 
Milieuraad      
Huishoudelijk reglement

   

Aansluitingsformulier voor verenigingen

Aansluitingsformulier voor individuele kandidaten

 

 
Adviesraad Lokaal Overleg kinderopvang      
Gemeentelijke statuten

   
Aansluitingsformulier voor gedreven & geengageerde kandidaten

   
Gemeentelijk adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking (Gros)
Huishoudelijk reglement    
Subsidiereglement    

BRANDWEER 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's in instellingen van tijdelijke aard

 

   
Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovolta¨sche zonne-energiesysteem.

 

   
Gemeentelijk reglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiek- toegankelijke inrichtingen.    
Zonaal retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - aanpassing 23/12/2016    
Zonaal retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - aanpassing 24/03/2017    
Zonaal retributiereglement van de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen - vaststellen van tarieven inzake de btw-plichtige activiteiten - rechtzetting.    
Zonaal retributiereglement van de hulpverlenings-zone Vlaamse Ardennen - vaststellen van tarieven inzake de btw-plichtige activiteiten.    

BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Ereloon beëdigde arts.

 

GEEN

GEEN

Politieverordering op de begraafplaatsen en de lijkbezorging

 

GEEN

GEEN

Retributiereglement grafconcessie, begravingen ex-inwoners, ontgravingen.

 

GEEN

GEEN

FEESTELIJKHEDEN 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Reglement houdende het instellen van een financiële toelage voor de organisatie van buurtfeesten

FINANCIEN 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Aanvullende gemeentebelasting personenbelasting.

 

GEEN

GEEN

Belasting op nachtwinkels.

GEEN

GEEN

Belasting op inzameling en verwijdering DIFTAR. 

 

GEEN

GEEN

Gemeentebelasting op tweede verblijven en weekendhuisjes.

 

GEEN

Gemeentebelasting afgifte administratieve stukken.

 

E-LOKET

GEEN

Opcentiemen onroerende voorheffing.

 

GEEN

GEEN

Weghalen van afvalstoffen: sluikstorten.

 

GEEN

GEEN

Retributieverordening op het parkeren in een blauwe zone    
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein.     

GEMEENTELIJKE BIB 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Tarieven.

 

GEEN

GEEN

Organiek reglement.

 

GEEN

GEEN

Dienstreglement.

GEEN

GEEN

GEMEENTELIJK ONDERWIJS 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Schoolreglement

GEEN

 GEEN

GEMEENTELIJK RECREATIEDOMEIN DE RIJDT 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Gemeentelijk visreglement.

 

GEEN

 

Tarieven visverloven. 

 

GEEN

GEEN

Aanvraag nachtvissen.   

GEEN

 

KINDEROPVANG Narrenschip 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Huishoudelijk reglement

GEEN

GEEN

 

Inschrijvingsformulier + schriftelijke overeenkomst

  + GEEN GEEN
Reglement speelgoedpremie

  

MILIEU 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Subsidiereglement hemelwaterinstallatie 
en/of infiltratievoorziening.

 

Aankoop compostbak.

GEEN

GEEN

Aankoop compostvat.

GEEN

GEEN

Aanvraagformulier slijterij gegiste dranken en
verstrekken sterke drank.

Aanvraagformulier toelating gebruik vogelschrikkanon

GEEN

 GEEN

Aanvraag geluidsafwijking.

GEEN

 

Belastingreglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.

GEEN

GEEN

Reglement op de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare afvalstoffen.

   
Milieuzorg door de landbouw - Groenbemesting.

GEEN

Milieuzorg door de landbouw - Grondontleding.

  

 

Reglement borgstellen gerooide bomen.

GEEN

GEEN

Reglement houdende het gebruik van buurt- en landwegen door gemotoriseerde voertuigen.

GEEN

GEEN

Belasting op de inzameling en verwijdering van restafval, grof huisvuil en snoeihout huis-aan-huis

GEEN

GEEN

Subsidiereglement aanplant door particulieren.

GEEN

Subsidiereglement onderhoud door particulieren

 
Subsidiereglement aanplant door landbouwers.

 

 

GEEN

Subsidiereglement onderhoud door landbouwers.

 
Subsidiereglement plaatsen superisolerend glas.

Subsidiereglement herbruikbare luiers.

Subsidiereglement woningen met klein comfort.

GEEN

GEEN

Subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden rioleringsnet op privaat domein.

   
Vaststellen landbouwschade.

GEEN

GEEN

OPENBARE WERKEN 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Inname van het openbaar domein.

 

GEEN

 klik hier

Meldingsformulier gebreken openbaar domein.

GEEN

 GEEN

 

Subsidiereglement voor de aanleg van een gescheiden rioleringsnet op privaat domein.

   

POLITIE 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

 

 

 

RUIMTELIJKE ORDENING 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Reglement op leegstand gebouwen, woningen, kamers en overige woongelegenheden

GEEN

GEEN

Premie klein comfort woningen.

 

GEEN

GEEN

Premieaanvraag voor de aankoop van een woning gelegen in de gemeente Brakel.

 

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake meergezinswoningen.

   
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het overwelven van grachten.

   

SECRETARIAAT 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Retributie op kermissen.

 

GEEN

GEEN

Deontologische code gemeenteraad

   
Reglement m.b.t. de kermisactiviteiten op de openbare kermissen.

 

 GEEN

Melding evenementen  

  

GEEN

Plaatsrecht op boerenmarkt.

 

GEEN

GEEN

Gemeentelijke administratieve sancties.

 

GEEN

GEEN

Abonnement dagorde gemeenteraad.

 

GEEN

 

Aanvraag plechtige ontvangst ten gemeentehuize.

GEEN

   

 

Gebruik gemeentelijke materialen door verenigingen of particulieren.

 

GEEN

 

Gebruik gemeentelijke lokalen door verenigingen.

GEEN   

 

Retributiereglement gebruik gemeentelijke lokalen en gebouwen door verenigingen

   
Aanvraag kampvervoer.

GEEN

GEEN

 

Verhuur van muziekinstrumenten.

 

GEEN

GEEN

Plaatsrecht op markten met eenvormige grondslag.

 

GEEN

 

Marktreglement 

   
Reglement klachtenbehandeling.

 

GEEN

GEEN

Huishoudelijk reglement gemeenteraad.

 

GEEN

GEEN

Reglement met betrekking tot de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein.

 

GEEN

GEEN

Aanvraagformulier passieve openbaarheid van bestuur. 

GEEN

  

 

Reglement betreffende het gebruik van de gemeentelijke infoborden

 

 

Toelagen en vergoeding selectiecommissie GEEN GEEN

 

SOCIALE ZEKERHEID EN BIJSTAND 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Geboortepremie.

GEEN

GEEN

Financiële tegemoetkoming aan mindervaliden

GEEN

GEEN

Mantelzorgpremie ​  GEEN

SPORTHAL DE RIJDT 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Sporthal - Reglement van orde.

 

GEEN

GEEN

Retributie. Terbeschikking stellen van douches.

 

GEEN

GEEN

Gebruik lokalen in sporthal 'De Rijdt' GEEN        

ZWEMBAD 

 

REGLEMENT

FORMULIER

ELEKTRONISCH FORMULIER

Toegangsprijzen

 

GEEN

GEEN

Reglement van inwendige orde

  

GEEN

GEEN

Openingsuren gemeentehuis